Regulamin

Regulamin Świadczenia Usługi ChatoBee

§1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki świadczenia Usługi ChatoBee przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – CB Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 56/1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623319, REGON: 364712655, NIP: 7811929816, właściciel Usługi ChatoBee.
 3. Klient – podmiot, który przystąpił do korzystania z Usługi ChatoBee w wyniku Rejestracji na stronie www.chatobee.com, identyfikowany na podstawie domeny internetowej.
 4. Nowy Klient – podmiot, który przystąpił do korzystania z Usługi ChatoBee w wyniku działania Partnera będącego uczestnikiem Programu BeePartner.
 5. Partner – podmiot, który dołączył do Programu BeePartner na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą.
 6. Program BeePartner – Program Partnerski związany z Usługą ChatoBee.
 7. Rejestracja – wprowadzenie do Usługi ChatoBee danych niezbędnych do jej realizacji, polegających na ustaleniu loginu i hasła do Panelu Klienta.
 8. Usługa ChatoBee – oznacza program informatyczny dostępny online, w modelu SaaS (Software as a Service), czyli taki, który nie wymaga instalacji na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego można korzystać po Rejestracji na stronie www.chatobee.com i uiszczeniu Opłaty Abonamentowej po upływie Okresu Testowego. Program umożliwia instalację narzędzia komunikacji  pomiędzy gośćmi odwiedzającymi witrynę internetową Klienta, a Użytkownikami korzystającymi z narzędzia z ramienia Klienta w Panelu Klienta.
 9. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Usługi ChatoBee z ramienia Klienta, wskazana przez niego w Panelu Klienta.
 10. Administrator – Użytkownik posiadający uprawnienia administracyjne, umożliwiające nadawanie ról innym Użytkownikom i korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Panelu Klienta, w szczególności definiowanie ustawień Usługi ChatoBee. Rola Administratora nadawana jest w sposób automatyczny pierwszemu zarejestrowanemu Użytkownikowi z ramienia Klienta. Administratorem musi być przynajmniej jeden Użytkownik z ramienia Klienta.
 11. Agent – Użytkownik posiadający ograniczone uprawnienia w Panelu Klienta, umożliwiające mu prowadzenie komunikacji z gośćmi odwiedzającymi witrynę internetową Klienta w postaci rozmów online, przeglądanie statystyk rozmów oraz dokonywanie płatności.
 12. Panel Klienta – panel umożliwiający korzystanie z Usługi ChatoBee i dokonywanie opłat abonamentowych za Usługę ChatoBee, dzięki któremu Administrator nadaje uprawnienia, definiuje ustawienia Usługi ChatoBee, przegląda wszystkie statystyki i prowadzi rozmowy online z gośćmi na witrynie internetowej Klienta, a Agenci prowadzą rozmowy z gośćmi na witrynie internetowej Klienta i przeglądają statystyki tych rozmów. Dostęp do Panelu Klienta autoryzowany jest przez Użytkownika ustalonym przez niego hasłem. Logowanie do panelu dostępne jest pod adresem: www.panel.chatobee.com.
 13. Okres Abonamentowy – czas, na który Usługa ChatoBee udostępniana jest Użytkownikom po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej. Czas ten nie może być dłuższy niż określone jest to w Cenniku i elektronicznym zamówieniu Usługi ChatoBee, co oznacza, że może wynosić: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 14. Opłata Abonamentowa – opłata z tytułu świadczenia Usługi ChatoBee uiszczana z góry przez Klienta zgodna z aktualnie obowiązującym Cennikiem.
 15. Cennik – zestawienie wysokości oraz warunków odpłatności za Usługę ChatoBee, dostępne pod adresem: www.chatobee.com/cennik.
 16. Okres Testowy – okres 30 dni, liczonych od dnia Rejestracji w Usłudze ChatoBee, w którym Klient może bezpłatnie z niej korzystać, bez zobowiązania do kontynuacji korzystania po tym okresie. Klient może skorzystać z Okresu Testowego jednokrotnie, co oznacza, że dla jednej domeny internetowej możliwe jest wykorzystanie jednego Okresu Testowego.

§2. Rodzaj, zakres i warunki korzystania z Usługi ChatoBee

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Usługi ChatoBee w szczególności korzystanie z narzędzia do prowadzenia komunikacji pomiędzy gośćmi odwiedzającymi witrynę internetową Klienta, a Użytkownikami Usługi ChatoBee, upoważnionymi przez Klienta do prowadzenia komunikacji w jego imieniu.
 2. Za treść prowadzonych rozmów oraz przesyłanych poprzez narzędzie do prowadzenia komunikacji załączników odpowiada Klient. Załączniki przesyłane podczas rozmów usuwane są z Archiwum rozmów po 30 dniach.
 3. Zamówienie Usługi ChatoBee następuje poprzez rejestrację online polegającą na akceptacji Regulaminu oraz na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.chatobee.com oraz www.panel.chatobee.com. Klient jest zobowiązany do lektury i akceptacji regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usługi ChatoBee.
 4. Proces rejestracji kończy się aktywacją Panelu Klienta. Z chwilą utworzenia Panelu Klienta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Usługodawcę, na czas określony, odpowiadający Okresowi Testowemu i Okresowi Abonentowemu, wybranemu przez Użytkownika, na warunkach określonych w Regulaminie. Okres Abonamentowy jest liczony od dnia następującego po upływie Okresu Testowego, co zostało szczegółowo opisane w ust. 4 poniżej.
 5. Po Rejestracji Klient i jego Użytkownicy mogą korzystać z Usługi ChatoBee, tj. dokonać instalacji narzędzia na witrynie internetowej Klienta i korzystać z Panelu Klienta wraz z wszystkimi jego funkcjonalnościami, dostępnego na stronie www.panel.chatobee.com, bezpłatnie w ramach Okresu Testowego, a po jego zakończeniu, czyli w 31. dniu od momentu Rejestracji, po uiszczeniu Opłaty Abonamentowej odpowiadającej wybranemu Okresowi Abonamentowemu.
 6. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej po upływie Okresu Testowego uniemożliwia korzystanie z funkcjonalności Usługi ChatoBee i Panelu Klienta oraz jest równoznaczny z wypowiedzeniem przez Klienta umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej, ze skutkiem natychmiastowym, do czego Klient jest uprawniony.
 7. Dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Klientem, Klient zobowiązuje się do podania danych niezbędnych do przygotowania dokumentów rozliczeń (faktura) w Panelu Klienta w zakładce „Płatności”.
 8. Minimalne warunki techniczne, jakie należy spełnić w celu korzystania z Usługi ChatoBee, a w szczególności w celu uzyskania dostępu do Panelu Klienta, są następujące:
  1. korzystanie z komputera lub urządzenia mobilnego (smartfon, tablet), posiadającego połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie przez Klienta własnego konta e-mail;
  3. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej (Usługa dostępna jest we wszystkich najnowszych, stabilnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Chrome oraz Safari).
 9. Instalacja narzędzia na witrynie internetowej Klienta (osadzenie skryptów) leży po stronie Klienta.
 10. W Panelu Klienta, po autoryzacji ustalonym na etapie Rejestracji hasłem dostępu, Administrator ma możliwość konfiguracji ustawień Usługi ChatoBee, w tym m.in. wyglądu okna chata, dodania kolejnych Użytkowników i nadania im uprawnień, wygenerowania kodu do instalacji na witrynie internetowej Klienta.

§3. Dokonywanie płatności, przedłużanie Okresu Abonamentowego

 1. Usługa ChatoBee jest zamawiania na Okres Abonamentowy, który trwa: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub 12 miesięcy.
 2. Z tytułu świadczenia Usługi ChatoBee Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty Abonamentowej, której wysokość uzależniona jest od wybranego Okresu Abonamentowego, a aktualna stawka dostępna jest na stronie www.chatobee.com/cennik.
 3. Opłata Abonamentowa wnoszona jest z góry na podstawie zamówienia elektronicznego dokonanego w Panelu Klienta.
 4. Opłata Abonamentowa może być wniesiona w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Usługodawcy, lub za pośrednictwem systemu bezpiecznych płatności tpay.com (przelew internetowy lub płatność kartą kredytową).
 5. Usługodawca po otrzymaniu płatności wystawia fakturę w formie elektronicznej, która jest wysłana do Klienta w formacie PDF na podany przez niego przy Rejestracji adres e-mail.
 6. W Panelu Klienta każdy Użytkownik jest informowany o upływającym terminie ważności Okresu Abonamentowego, co oznacza, że każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zamówić dowolny Okres Abonamentowy i dokonać płatności, tym samym przedłużając ważność Okresu Abonamentowego.
 7. Przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego Klient otrzymuje od Usługodawcy informację o upływie Okresu Abonamentowego poprzez pocztę elektroniczną.
 8. Stan płatności, długość Okresu Abonamentowego oraz jego ważność każdy Użytkownik może sprawdzić w dowolnej chwili, przechodząc do zakładki „Płatności” w Panelu Klienta.
 9. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres Abonamentowy najpóźniej w ostatnim dniu ważności bieżącego Okresu Abonamentowego, uniemożliwia korzystanie z Usługi ChatoBee, w szczególności dezaktywuje skrypt osadzony na witrynie internetowej Klienta oraz powoduje skutek, o którym mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

§4. Rezygnacja z Usługi ChatoBee

 1. W terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn.
 2. Klient może w każdym czasie jednostronnie dokonać wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyn. Wypowiedzenie umowy może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: rezygnacja@chatobee.com z prośbą o usunięcie konta Klienta.
 3. Wypowiedzenie umowy w czasie trwania Okresu Abonamentowego nie powoduje zwrotu niewykorzystanej części Opłaty Abonamentowej.
 4. Po upływie Okresu Abonentowego Klient może zrezygnować z dalszego korzystania z Usługi ChatoBee poprzez brak uiszczania Opłaty Abonamentowej za kolejny okres. Umowa, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, wówczas wygasa.
 5. Brak uiszczenia Opłaty Abonamentowej po upływie Okresu Testowego jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy przez Klienta ze skutkiem natychmiastowym, do czego Klient jest uprawniony.
 6. Ponowna Rejestracja Klienta nie uprawnia go do ponownego wykorzystania Okresu Testowego.

§5. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi ChatoBee z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków wykorzystania danych dostępowych do Panelu Klienta przez osoby trzecie, jeżeli dane te zostały ujawnione tym osobom na skutek niedostatecznego ich zabezpieczenia przez Klienta.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz do korzystania z Usługi ChatoBee zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków nieprawidłowego korzystania z Usługi ChatoBee lub skutków wykorzystania Usługi ChatoBee niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Zakazuje się Klientom dostarczania za pośrednictwem Usługi ChatoBee treści o charakterze bezprawnym, naruszania praw osób trzecich, naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podejmowania czynności wpływających na funkcjonowanie Usługi ChatoBee.
 6. Klient ma obowiązek zobowiązać Użytkowników do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Klienta, lub Użytkowników wskutek nienależytego korzystania z Usługi ChatoBee.
 8. Odpowiedzialność za nienależyte korzystanie z Usługi ChatoBee, w tym w szczególności za naruszenie przez Klienta, lub Użytkownika przepisów powszechnie obowiązującego prawa, praw osób trzecich, publikowanie zakazanych treści, naruszenie Regulaminu, ponosi wyłącznie osoba dopuszczająca się naruszenia.

§6. Bezpieczeństwo

 1. Jakiekolwiek dane przekazane Usługodawcy przez Klienta wykorzystywane będą wyłącznie w celu świadczenia Usługi ChatoBee i analizy statystycznej Klientów. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 2. Niektóre dane Nowych Klientów związane z ich korzystaniem z Usługi ChatoBee, czyli dane takie jak: fakt przystąpienia do Usługi ChatoBee, wybrany Okres Abonamentowy i status płatności Opłaty Abonamentowej będą udostępniane wyłącznie Partnerowi, którego działania przyczyniły się do rejestracji Nowego Klienta w Usłudze ChatoBee, na co Nowy Klient wyraża zgodę.
 3. Komunikacja pomiędzy gośćmi na witrynie internetowej Klienta a Użytkownikami odbywa się poprzez kanał szyfrowany, uniemożliwiającym podgląd rozmów online przez osoby trzecie.
 4. Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników korzystających z zasobów strony www.chatobee.com i stron zależnych oraz danych zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania z Panelu Klienta zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie: www.chatobee.com /polityka-prywatnosci.
 5. Strony w domenie www.chatobee.com w automatyczny sposób zbierają informacje zawarte w plikach cookies. Szczegóły dotyczące plików cookies zostały opisane w Polityce cookies dostępnej na stronie: www.chatobee.com /polityka-cookies.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klienci mogą zgłaszać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@chatobee.com, opisując w zgłoszeniu zaistniały problem.
 2. Przedmiotem reklamacji mogą być w szczególności nieprawidłowości w funkcjonowaniu Panelu Klienta oraz problemy dotyczące korzystania z Usługi ChatoBee.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania reklamacji. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji poprzez przesłanie wiadomości z odpowiedzią na adres e-mail, z którego wysłana została reklamacja.
 4. Reklamację należy zgłosić w terminie 30 dni, od dnia powstania przyczyny reklamacji.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem umowy, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www. chatobee.com /regulamin.
 3. Usługodawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w przypadku zmian dotyczących oferowanych usług, w tym wprowadzenia nowych usług, lub w razie zmian dotyczących działalności spółki Usługodawcy, w tym firmy spółki, lub danych adresowych.
 4. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w terminie 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie wprowadzonych zmian, poprzez przesłanie przez Usługodawcę wiadomości informującej o zmianie Regulaminu na adres e-mail Klienta.
 5. Każdy Klient w celu dalszego korzystania z Usługi ChatoBee będzie zobowiązany do akceptacji nowej treści Regulaminu.
 6. W przypadku braku zaakceptowania wprowadzonych zmian przez Klienta jest on zobowiązany poinformować Usługodawcę o tym fakcie w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia poinformowania go o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji zmienionej treści Regulaminu przez Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania przez niego z Usługi ChatoBee i oznacza rozwiązanie umowy Klienta z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy zawartej między Klientem, a Usługodawcą podlegają prawu polskiemu.

Aktualny regulamin opublikowano 01.06.2017